Košík

V košíku nemáte žiaden produkt.

Vyhľadávanie
 Všetky značky
(A-Z)

Podmienky spotrebiteľskej súťaže

Podmienky súťaže ,,Súťaž o hodinky"

1. Organizátor

Organizátorom súťaže „Súťaž o hodinky" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť W25 s.r.o., so sídlom Wolkrova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 50775855, DIČ: 2120470517, IČ DPH: SK2120470517, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava V, oddiel Sro, vložka č. 71792/B (ďalej len „Organizátor").

2. Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v dátume 23.01.2020 až 28.2.2020 do 24.00. pričom výsledky budú vyhlásené dňa 6.3.2020.

3. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase začatia súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník"). Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži, alebo osoby, ktoré jednajú v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený v prípade, že Organizátor zistí, alebo bude mať podozrenie, že Účastník konal podvodne, alebo akýmkoľvek nekalým spôsobom ovplyvňoval výsledky hlasovania. Účasťou v súťaži Účastník súhlasí s nasledujúcimi Pravidlami súťaže (ďalej len „Pravidlá").

4. Pravidlá súťaže

Účastník sa môže do súťaže zapojiť splnením nasledujúcich podmienok:

a) V termíne konania súťaže (23.01.2020 až 28.2.2020) navštívi webovú stránku https://www.shoproku.sk/sutaz?shop=www.timestore.sk#hlasovat-v-cene-popularity, vyplní potrebné údaje (názov e-shopu, e-mailová adresa) a odošle svoj hlas kliknutím na tlačítko “Odoslať môj hlas” a zahlasuje týmto spôsobom v súťaži SHOPROKU 2019 za internetový obchod Organizátora súťaže.

b) Potvrdí svoj hlas kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maily, ktorý obdrží obratom po úspešnom odoslaní hlasu spomenutom v bode v bode 4) písm. a).

c) Prepošle potvrdzovací e-mail, alebo snímku obrazovky potvrdzovacieho e-mailu a do tela správy uvedie svoje celé meno. E-mail musí byť preposlaný z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú bol odoslaný potvrdzujúci e-mail a musí byť tak urobené najneskôr do dňa 28.2.2020 (vrátane).

d) E-mail musí obsahovať celé meno účastníka, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a doručovaciu adresu, ak je iná ako adresa trvalého pobytu.

Zo súťaže budú vylúčení všetci účastníci, ktorí uskutočnili hlasovanie po termíne konania súťaže a to po termíne spomenutom v bode 4) písm. a) pravidiel tejto súťaže. Do súťaže taktiež nebudú zaradení účastníci, ktorí v potvrdzovacom e-maily neuviedli všetky potrebné údaje uvedené v bode 4) písm. c) pravidiel tejto súťaže, alebo odošlú potvrdzovací e-mail s potvrdením spomenutý v bode 4) písm. c) pravidiel tejto súťaže po termíne konania súťaže. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia o udelení alebo neudelení výhry a taktiež si vyhradzuje právo vyradiť akéhokoľvek účastníka súťaže. Takéto rozhodnutia sú konečné a nie je možné sa proti nim odvolať.

V prípade nesplnenia podmienok a vylúčení výhercu zo súťaže prepadá neprevzatá výhra bez náhrady v prospech organizátora súťaže, ktorý je povinný ju udeliť inému účastníkovi súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu spôsobenú iným ako riadnym užívaním výhry.

V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je Organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

Odoslaním súťažného e-mailu spomenutom v bode 4) písm. c) pravidiel tejto súťaže udeľuje Účastník Organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov v rámci súťaže s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len GDPR) a zároveň potvrdzuje súhlas s pravidlami súťaže.

5. Ceny v súťaži

Cenou v súťaži sa rozumejú 1x hodinky Seiko s produktovým kódom SSB301P1 a 1x hodinky Prim W03P.13007.F. Výhru nie je možné zameniť za iný tovar. Rovnako nie je možné reklamovať predmet výhry.

6. Neudelenie výhry

V prípade nesplnenia podmienok, alebo porušenia pravidiel súťaže má Organizátor právo výhru Účastníkovi neudeliť a vybrať tak náhradného výhercu. Toto rozhodnutie Organizátora nie je možné zmeniť ani sa proti nemu odvolať.

7. Vyhlásenie výsledkov súťaže

Účasťou v súťaži dáva Účastník Organizátorovi súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov, ktoré budú použité na vyhlásenie výsledkov súťaže. Pre oznámenie výhry použije organizátor súťaže e-mailovú adresu Účastníka, na ktorú bude účastník kontaktovaný s oznámením o výhre. Výhercovo meno a priezvisko bude zverejnené na webovej stránke Organizátora, www.timestore.sk. Podrobné informácie o zverejnení osobných údajov Účastníka v bode 8.

Výherca súťaže bude vyžrebovaný náhodným výberom, či už prostredníctvom manuálneho výberu, alebo pomocou softvérového riešenia.

Organizátor nenesie zodpovednosť za nedoručenie e-mailu s informáciou o výhre, alebo odpovedí zo strany Účastníka (výhercu). 

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, alebo si nárokovať finančné, alebo iné protiplnenie, ktoré by zodpovedalo hodnote výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za doručenie výhry, za jej poškodenie, alebo meškanie či stratu počas prepravy. Rovnako nie je možné reklamovať predmet výhry.

8. Spracovanie poskytnutých osobných údajov

Správcom osobných údajov je Organizátor súťaže, tj. spoločnosť W25 s.r.o., so sídlom Wolkrova 25, 85101 Bratislava, IČO: 50775855, DIČ: 2120470517, IČ DPH: SK2120470517. V súlade s nariadením GDPR spracováva osobné údaje pre potreby súťaže, ktoré tvoria najmä: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliska, resp. doručovacia adresa a telefónne číslo Účastníka.

Tieto údaje sú spracované za nasledujúcimi účelmi:

- usporadúvanie súťaže, vrátane jej vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov. Identifikačné údaje Účastníka budú na webovej stránke Usporiadateľa zverejnené v skrátenej podobe, napríklad: Účastník, resp. Výherca s menom “Tomáš Hodinkový, s adresou trvalého bydliska 29. Augusta, Bratislava I, 811 08”, bude na webovej stránke zverejnený ako Tomáš H., Bratislava I.
- doručenie, resp. predanie výhry víťazovi súťaže
- interné záležitosti týkajúce sa súťaže, ako napríklad evidencia, potreby účtovníctva a pod.

Osobné údaje subjektov sú spracované po celú dobu trvania súťaže, tj. (23.01.2020 až 28.2.2020), taktiež ďalej po dobu troch mesiacov po vyhlásení výsledkov súťaže.V prípade výhry v súťaži po dobu troch rokov po konečnom vyhlásení výsledkov súťaže.

V súlade s nariadením GDPR má účastník právo:

- na prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR)
- na vymazanie osobných údajov (čl.17 GDPR)
- na prenesiteľnosť údajov (čl. 20 GDPR)
- podať proti správcovi sťažnosť u dozorného orgánu (čl. 77 GDPR)
- na opravu nepresných údajov (čl. 16 GDPR)
- na obmedzenie spracovania osobných údajov (čl. 18 GDPR)
- na vznesenie námietok ak je spracovanie osobných údajov uskutočňované vo verejnom záujme či pre účely oprávnených záujmov správcu (čl. 21 GDPR)

9. Odovzdanie výhry 

Odovzdanie výhry zabezpečí Organizátor odoslaním výhry na adresu, ktorú účastník uvedie po kontaktovaní. Výhra bude odovzdaná vyžrebovanému účastníkovi osobne kuriérnou službou.

10. Ďalšie podmienky

Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra alebo neprevzatím výhry. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane Organizátora súťaže.

Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

11. Vylúčenie zodpovednosti/zmena podmienok

Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zmeniť, či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Organizátor si vyhradzuje v prípade nutnosti meniť a upravovať pravidlá súťaže.

Ak Organizátor zistí, že existuje akékoľvek podozrenie z porušenia podmienok Súťaže Účastníkom, je Organizátor oprávnený bez ďalšieho upozornenia Účastníka vyradiť z hry. Takéto rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spotrebiteľskou súťažou môžu účastníci súťaže kontaktovať Organizátora na e-mailovej adrese: timestore@timestore.cz.

V Bratislave dňa 23.01.2020