• Timestore
  • Súťaž o darčekovú poukážku v hodnote 111 €

Súťaž o darčekovú poukážku v hodnote 111 €

1. Dajte nám Váš hlas v súťaži

 

2. Pridajte Váš e-mail medzi súťažiacich

 

3. Sledujte žrebovanie na Facebook-u

Zapojiť do súťaže sa môžete od 01.03.2017 do 15.03.2017

 


Podmienky súťaže ,,Súťaž o darčekovú poukážku v hodnote 111 €"

1. Organizátor

Organizátorom súťaže „Súťaž o darčekovú poukážku v hodnote 111 €" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Megastore, s.r.o., so sídlom Wolkrova 25, 85101 Bratislava, IČO: 46 071 776, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71792/B (ďalej len „Organizátor").


2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase začatia súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník"). Každý Účastník sa môže prihlásiť len jeden krát a vyplniť len jeden formulár. Viacnásobné prihlasovanie sa jednej osoby nie je možné. Za porušenie vyššie uvedených podmienok bude súťažiaci diskvalifikovaný. Účasťou v súťaži Účastník súhlasí s nasledujúcimi Podmienkami súťaže (ďalej len „Podmienky").


3. Priebeh súťaže „Súťaž o darčekovú poukážku v hodnote 111 €"

Od 01.03.2017 budú zákazníci Organizátora informovaní na webových stránkach Organizátora www.timestore.sk o spustení Súťaže. Týmto dňom bude spustená aj registrácia do Súťaže. Registrovať sa bude možné od 01.03.2017 do 15.3.2017 na webovej stránke www.timestore.sk. Registrácia prebehne tak, že Účastník klikne na obrázok "DAJ HLAS" a bude presmerovaný na hlasovaciu stránku. Tu je potrebné dať hlas prostredníctvom Vášho Facebook účtu e-shopu timestore.sk. Následne musí účastník vložiť svoj e-mail do formulára, ktorý sa zobrazí po kliknutí na obrázok "POTVRDIŤ" (ako je graficky znázornené v 2. kroku). Po ukončení prihlasovania bude dňa 16.3.2017 vyžrebovaný 1 výherca, ktorý získa cenu. Žrebovanie Účastníkov prebehne elektronicky. Meno výhercu bude zverejnené dňa 16.3.2017 na webovej stránke www.timestore.sk a stránke Facebook-u https://www.facebook.com/Timestoresk. O výhre a termíne prevzatia výhier budú všetci účastníci informovaní emailom. Výhru si môže vyzdvihnúť osoba registrovaná v súťaži po predložení platného dokladu totožnosti, resp. po dohode s organizátorom bude cena doručená kuriérom alebo elektronicky.


4. Ceny v súťaži

Poukážka nie je vymeniteľná za peniaze, nevraciame nevyužitú hodnotu a dá sa použiť iba raz. V prípade straty alebo znehodnotenia Vám vystavíme náhradnú poukážku. Kód poukazu je unikátny a jednorazový. Je možné ich využiť pri on-line nákupe už aj zlacneného tovaru a aj na poplatky za dopravu. Na poukážky sa vzťahujú podmienky používania stanovené v aktuálnych Obchodných podmienkach.

1. cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 111 €.

 
5. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

Do Súťaže sa môže zapojiť každý, kto potvrdí, že súhlasí s Podmienkami. S podmienkami súťažiaci súhlasí odoslaním registračného formulára. Udelením súhlasu s Podmienkami súťaže vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a ani ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony. Vyplnením formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu: emailová adresa, pre účely organizácie Súťaže. Pripomienky alebo sťažnosti je potrebné posielať na email: timestore@timestore.cz. Megastore s.r.o. si vyhradzuje právo vylúčiť akéhokoľvek Účastníka, ktorý manipuluje s prihlasovacím formulárom.


6. Odhlásenie

Každý účastník ma právo kedykoľvek zaslaním emailu na timestore@timestore.cz svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a zrušiť tak svoju účasť v aktivite.

 

7. Ochrana osobných údajov

Účastníci súťaže súhlasia s tým, že spoločnosť Megastore s.r.o. bude zhromažďovať údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný priebeh Súťaže a uchovávať ich po dobu trvania Súťaže. Po ukončení Súťaže nebudú údaje vymazané. Každý Účastník má právo na informáciu o používaní jeho osobných údajov. Na požiadanie mu zdarma a v plnom rozsahu môžu byť poskytnuté informácie o jeho osobných údajoch uložených v databáze. Stačí zaslať email na timestore@timestore.cz. Poskytnuté údaje budú môcť byť použité pre túto Súťaž a pre ostatné marketingové aktivity organizátora.

 
8. Vylúčenie zodpovednosti/zmena podmienok

Megastore s.r.o. si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zmeniť, či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Ak Organizátor zistí, že existuje akékoľvek podozrenie z porušenia podmienok Súťaže Účastníkom, je Organizátor oprávnený bez ďalšieho upozornenia Účastníka vyradiť z hry. Rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

 

V Bratislave dňa 01.03.2017

Vyhlasovateľ: Megastore s.r.o.

  • Bez udania dôvodu 30 dní na vrátenie tovaru

  • Sme overený obchod 97 % spokojnosť

  • 100 % garancia pôvodu Výhradne originálny tovar

  • Expedujeme každý pracovný deň 9618 modelov skladom